රූබර වසත් කුමරි

මල් ගොමු ගුමු ගන්වන්නී - මී වදවල පැණි පුරවන්නී
කුරුලු සරින් කන් පිනවන්නී - මුළු ලොව උයනක් කරවන්නී

රූබර වසත් කුමරි - නමත් මිහිරි
නාඹර ගෝමර රැඳි මනරම්
නව සිරිනී - මල් බරිනී
වැජඹේ ලැබ මිහිකතගෙ වරම්

"මෙම රචනයේ මුඛ්‍යාර්ථය අවුරුදු අසිරියයි. අවුරුදු අසිරිය නිරූපණය කරනු සඳහා කවියා විසින් යොදාගෙන තිබුණු සිව්මත් කැටි විරිත අතිශයින් ගැලපුණා. මා එය ස්වර වලට නගන විට අනායාසයෙන්ම මා සිතට නැගුණේ, සරල සුගම ශුද්ධ ස්වර සමුදායක්. එමගින් ශෘංගාර රසයද දැනවෙන පරිදි, අවුරුදු අසිරිය මැනවින් ප්‍රකාශ වෙනවා. පසු කලෙක මා ගුවන් විදුලියටත් ඒ ගීතය ගායනා කළා. අද මල් ගොමු ගුමු ගුමු ගීතය අලුත් අවුරුදු කාලයට නැතිවම බැරි ගීතයක් බවට පත් වෙලා."

මියුරස වින්දන 15

මියුරස වින්දන 14

මියුරස වින්දන 13